Bostøtte

Formålet med bostøtte er at tilbyde hjælp og støtte til dig, der har behov for en socialpædagogisk indsats for at udvikle, genvinde eller fastholde din mulighed for at klare dig selv.

Gennem indsatsen skal du således blive bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hverdagslivet. Der tages udgangspunkt i dine egne ressourcer, og at du kan og vil være mest muligt selvhjulpen. Udgangspunktet er således, at den mindst omfattende indsats skal afprøves først. 

Målgruppe 

Målgruppen er personer over 18 år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og som følge heraf har brug for støtte til at mestre hverdagen og bo i egen bolig.

Dagligdag

Indsatsen tilrettelægges ud fra de mål, der aftales inden opstart.
Indsatsen kan gives:
  • i grupper
  • individuelt i og uden for eget hjem (i nærområdet)
  • via digitale løsninger.
Indsatserne gives som vejledning, igangsætning, rådgivning, guidning og træning ud fra et socialpædagogisk sigte. Indsatserne gives ud fra følgende områder:
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Egenomsorg
  • Kommunikation
  • Mobilitet
  • Samfundsliv
  • Socialt liv
  • Sundhed.
Indsatsen bevilges i en tidsbegrænset periode, hvorefter indsatsen genvurderes i forhold til bevillingens formål og mål. Der følges op på indsatsen minimum én gang årligt.
 

Udendørsaktivitet

Tilgang/metode

Der arbejdes rehabiliterende ud fra recovery principperne, med udgangspunkt i dine egne ressourcer, og at du kan og skal være mest muligt selvhjulpen.

Personale

Når du modtager bostøtte vil du blive mødt af faglig dygtige medarbejdere. For at kunne arbejde med individuelt tilrettelagte indsatser, så spænder personalesammensætningen over en bred og relevant tværfaglighed inden for det socialfaglige og sundhedsfaglige område.

Lovgivning 

Lov om Social Service § 85 

Kontaktinfo

Bostøtte tilbydes af to afdelinger i Skanderborg Fællesskaberne, henholdsvis 

Socialpsykiatrien
Sygehusvej 7, 3.sal 
8660 Skanderborg 
Tlf. 23 82 61 72
Målrettet mennesker med en psykisk sårbarhed

Støttecenter Skanderborg  
Poul la Cours vej 29A
8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 21 41
Målrettet mennesker med lettere til moderat psykiske og fysiske handicaps