Pårørende

Ønsker og rammer for samarbejde med borgere og pårørende

Fagsekretariatet og tilbuddene på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet har lavet en beskrivelse af områdets ønsker og rammer for samarbejdet med borgere og pårørende. Beskrivelsen er lavet på baggrund af en proces, hvor der er indhentet viden og input fra pårørende og fagpersoner samt kommentarer fra Handicap- og Seniorrådet.

Hvorfor har vi lavet denne beskrivelse?

Målet med beskrivelsen er at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere, så vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for indsatsen og for borgernes dagligdag – herunder for borgernes mulighed for at være aktive i eget liv og klare mest muligt selv.

Hvad indeholder beskrivelsen?

Beskrivelsen - som du finder nedenfor - indeholder følgende afsnit:
  • Hvorfor har vi lavet denne beskrivelse af ønsker og rammer?
  • Hvad ønsker vi, at borgere og pårørende oplever?
  • Hvilke andre muligheder findes der?
  • Hvilke rammer sætter lovgivningen?

Findes her: https://www.skanderborg.dk/borger/pleje-omsorg-og-saerlig-stoette/standarder-og-kvalitetssikring/samarbejde-med-borgere-og-paaroerende

Samarbejdspartner 

Som pårørende er du en vigtig samarbejdspartner for os. Du kender din datter, søn, søster eller bror og kan hjælpe os med at forstå hans eller hendes livsituation, så vi kan give den bedste hjælp. Vi ser pårørende og venner i borgerens netværk som en vigtig ressource. Derfor arbejder vi som medarbejderne aktivt på at inddrage jer og samarbejde med jer.

Selvbestemmelse

Brugerens ret til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, som er fastsat i lovgivningen. Derfor er de pårørendes mulighed for indflydelse, inddragelse og information i forhold til borgerens sag underordnet brugerens ret til selvbestemmelse. Det er borgeren selv, der afgør, hvem i det sociale netværk som den pågældende ønsker at inddrage.

Tavshedspligt

Medarbejdere er omfattet af tavshedspligt (jf. forvaltningslovens § 27). Det betyder, at oplysninger om brugerens private forhold kun kan videregives til eksempelvis pårørende, hvis brugeren er indforstået med det.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser fra tavshedspligten. For eksempel hvis en bruger er til fare for sig selv eller andre, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling, kan tavshedspligten tilsidesættes (jf. forvaltningslovens § 28 stk. 2). I praksis vil det dog oftest være andre myndigheder, der informeres i de tilfælde, hvor tavshedspligten tilsidesættes.

Det betyder, at medarbejderne ikke kan videregive personlige oplysninger uden et samtykke fra brugeren. Dog vil pårørende altid kunne få overordnede og generelle oplysninger, fx om hvilke tilbud, der findes til personer med en bestemt problemstilling, information om, hvornår medarbejderne normalt vil kontakte politiet, eller om procedurer ved indlæggelse på hospital.

Referater

Referater, vedtægter og årsberetninger >>